Privacy

Jouw privacy

S.V. VRIENDSCHAP heeft persoonsgegevens nodig om een lidmaatschapsovereenkomst met haar leden aan te gaan. S.V. VRIENDSCHAP vindt het echter heel  belangrijk dat op een juiste manier met deze persoonsgegevens wordt omgegaan en vindt de bescherming van de persoonsgegevens van essentieel belang voor haar activiteiten.  In dit privacy statement geven wij informatie over de wijze waarop S.V. VRIENDSCHAP persoonsgegevens van leden en/of bezoekers verwerkt.

Privacy Statement

S.V. VRIENDSCHAP hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. S.V. VRIENDSCHAP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor S.V. VRIENDSCHAP persoonsgegevens van haar leden en/of bezoekers verzamelt en verwerkt. Als je lid wordt van S.V. VRIENDSCHAP verzamelt en verwerkt S.V. VRIENDSCHAP jouw persoonsgegevens;

 • Om je aan te melden als lid van de vereniging en bond (NHV en/of KNGU);
 • Om je te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden;
 • Om periodiek de verschuldigde lidmaatschapsgelden (contributie) te kunnen incasseren;
 • Voor interne analyses over de opbouw van ons ledenbestand en de woonplaats van onze leden;
 • Om je op de hoogte te brengen van activiteiten en andere actuele zaken, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via social media.

Verstrekking aan derden

S.V. VRIENDSCHAP zal nimmer persoonsgegevens verstrekken voor commerciële doeleinden. De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

E-mail

Communicatie met onze leden geschiedt vooral via de S.V. VRIENDSCHAP nieuwsbrief en e-mail. Bij jouw aanmelding voor het lidmaatschap dien je daarom een geldig e-mailadres op te geven. Dit emailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor informatie, om nieuwe activiteiten aan te kondigen, etc. Wanneer je lid bent van S.V. VRIENDSCHAP ontvang je automatisch de digitale nieuwsbrief. Je kunt je voor de desbetreffende nieuwsbrief afmelden door te mailen naar de ledenadministratie van handbal of turnen.

Bewaartermijn

S.V. VRIENDSCHAP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Lidmaatschapsgegevens bewaren wij gedurende de periode van het lidmaatschap plus één jaar en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar (vanwege fiscale verplichtingen).

Links naar en van andere websites

Onze website biedt links naar externe websites en aanbieders. S.V. VRIENDSCHAP is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders die gekoppeld zijn aan de website van S.V. VRIENDSCHAP.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen onze website berusten bij S.V. VRIENDSCHAP of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan S.V. VRIENDSCHAP. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van S.V. VRIENDSCHAP.

Vragen of klachten

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy statement, dan kun je deze richten aan de ledenadministratie van S.V. VRIENDSCHAP. Volgens de wet heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen

S.V. VRIENDSCHAP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-beleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien S.V. VRIENDSCHAP een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop S.V. VRIENDSCHAP uw  persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website of in de nieuwsbrief.

Privacy statement S.V. Vriendschap
Versie 1.0
Amsterdam 31-5-2018