skip to Main Content
15-03

Gedragsregels turnen

Algemeen

 • Na de les worden de toestellen door de leiding en kinderen met hulp van ouders/verzorgers opgeruimd.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de gymzaal.
 • Eten en drinken in de gymzaal is niet toegestaan.
 • Tijdens de les kunnen kinderen bij de lesgever vragen om wat te drinken of naar de wc te gaan.
 • Turners of dansers van de volgende les kunnen in de kleedkamer of in de gymzaal op de bank wachten.

 Regels voor de turners

 • Als de les nog niet begonnen is, mogen turners niet op de toestellen.
 • Sieraden dragen in de les is verboden, omdat dit gevaarlijk is.
 • Lange haren moeten in een staart of vlecht, om te kunnen zien, ook als je op de kop hangt.

Regels voor ouders/verzorgers tijdens de lessen

 • Het heeft de voorkeur dat er weinig ouders/verzorgers in de les aanwezig zijn (Op de website wordt aangegeven wanneer er kijklessen zijn). Wil je helpen bij de les? Overleg dan met de lesgever. Wil je met de lesgever praten of heb je vragen? Kom dan langs na de laatste les, of bel of mail.
 • Kleine kinderen mogen tijdens de kijklessen meekijken, maar moeten aan de kant blijven zitten. Indien het lastig is om stil te zitten of stil te zijn, is er altijd een lege kleedkamer waar gespeeld kan worden.
 • In de zaal mag niet worden gebeld, telefoons graag op stil. Bellen kan in de kleedkamer of op de gang.
 • Als de turners stil moeten zijn, zijn de ouders dit ook.

Omgangsregels

Iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen binnen onze vereniging en daarom houden we ons aan de volgende regels:

 • Iedereen telt mee en mag mee doen. We sluiten niemand buiten.
 • We schelden elkaar niet uit en maken geen gemene grappen of opmerkingen over elkaar.
 • We pesten elkaar niet, lachen elkaar niet uit en we roddelen niet over elkaar.
 • We doen geen dingen die de ander niet wil en we zitten niet onnodig aan elkaar.
 • We geven elkaar ruimte om anders te zijn en maken geen opmerkingen over iemands uiterlijk.
 • We gaan netjes met de spullen van anderen om en maken die niet kapot of kwijt.
 • We vechten niet en gebruiken geen geweld.
 • Als iemand iets vraagt of zegt, dan luisteren we naar elkaar. We praten op een normale toon met elkaar en schreeuwen niet tegen elkaar.

Kortom: we behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden!

 Gedragsregels begeleiders in de sport 

1. Veilige omgeving De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

2. Waardigheid De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. Seksuele intimidatie De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksueel misbruik Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. Aanraking De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. Intimiteiten De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

7. Privéruimte De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamers.

8. Bescherming De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. Tegenprestaties De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. Naleving De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

11. Verantwoordelijkheid In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider  in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenscontactpersoon

Voor kinderen

Word je vaak gepest in de turnles?  Of is er iets vervelends gebeurd, waar je graag over wil praten? Bespreek het dan met de leiding van de les. Wil je dit niet en weet je niet zo goed aan wie je het kunt vertellen? Bij Vriendschap hebben wij een vertrouwenscontactpersoon: Greetje de Jong (020-6336309) Haar kun je bellen, als je even niet weet hoe je je probleem kunt oplossen.

Voor ouders

Met ingang van 1 oktober 2014 heeft turnen een vertrouwenscontactpersoon in de persoon van Greetje de Jong.
U kunt met Greetje de Jong contact opnemen over vertrouwelijke zaken of vragen op het gebied van onveiligheid, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, enz. die zich op de club voordoen. Natuurlijk kunt u zich hiervoor ook rechtstreeks tot de lesgever of het bestuur wenden en dat ligt ook vaak meer voor de hand, maar als dat lastig is, kunt u  ook met Greetje de Jong overleggen. Gaat het inhoudelijk over turnen of over organisatorische zaken, dan zullen uw vragen of klachten eerder bij de lesgever of het bestuur thuishoren.

Back To Top